sda

Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov


F.A.Q. / Časté kladené otázky

1. Kto má oznamovaciu povinnosť:

Oznamovaciu povinnosť má ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (PPP), ktorý ako prvý v Slovenskej republike príjme, resp. dostane zásielku potravín (ktorá sa u tohto PPP fyzicky vyloží), ktoré sú mu dodané z iného členského štátu.

Ak je tovar dodaný z iného členského štátu do centrály/centrálneho skladu na Slovensku, tak táto centrála je príjemcom zásielky a nahlasuje príchod zásielky spolu s ďalšími informáciami, ktoré požaduje zákon. Tu je však potrebné upozorniť, že aj doklady o tovare musia byť vystavené tak, že je uvedená adresa príjemcu tovaru, u ktorého sa fyzicky vyloží, t.j. adresa ( a meno) tejto centrály.

Distribúcia potravín z centrály do filiálok už nie je dodanie tovaru z iného členského štátu, už to nie je obchod medzi členskými štátmi a preto tieto filiálky už nie sú príjemcami zásielok z iného členského štátu a nenahlasujú príchod zásielky.

2. Definícia nespracovaného produktu:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín , definícia "nespracovaných produktov" znamenajú potraviny, ktoré neprešli spracovaním a zahŕňajú produkty, ktoré boli delené, rozkúskované, oddelené, nakrájané na plátky, vykostené, jemne rozomleté, zbavené kože, mleté, narezané, očistené, orezané, lúpané, drvené, chladené, mrazené, hlboko zmrazené alebo rozmrazené.

3. Čo robiť ak prevádzkovateľ ukončil svoju činnosť:

Ak prevádzkovateľ ukončí svoju činnosť a teda nevykonáva príjem zásielok, z hľadiska IS Zásielky nemá žiadne povinnosti, ale každý prevádzkovateľ, vrátane internetového predaja na diaľku, je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

6. Ako požiadať o pomoc ak prevádzkovateľovi chýbajú informácie k správnemu vykonaniu nahlásenia zásielky:

Ak prevádzkovateľ nenájde odpoveď na svoju otázku v užívateľských manuáloch, príslušnej legislatíve a v sekcii často kladených otázok, prostredníctvom e-mailu zašle požiadavku na zasielky@svps.sk. V e-maily musí byť definovaná požiadavka a uvedené IČO a názov organizácie.

4. Ako zistiť či daný produkt podlieha hláseniu:

V prvom rade si treba overiť v príslušných zákonoch (uvedené na úvodnej obrazovke) či daná komodita hláseniu podlieha. Všeobecne platí, že do elektronického systému sa nahlasujú produkty živočíšneho pôvodu a nespracované ovocie a zelenina. V prípade pochybnosti zaradenia do hlásenia zásielok je možno v predstihu prekonzultovať problematiku s príslušným inšpektorom, ktorý kontroluje v mieste určenia príslušný subjekt.

5. Ako stanoviť druh obalu:

Najčastejšie sa uvádza druh spotrebiteľského balenia, ak je v ňom výrobok zabalený. Ak výrobok nie je zabalený do spotrebiteľského obalu, uvedie sa druh prvého priameho obalu, do ktorého je výrobok zabalený. (obal, do ktorého je potravina vložená predtým, ako je ponúknutá na predaj, a ktorý obaľuje potravinu úplne alebo čiastočne, ale v každom prípade takým spôsobom, že obsah nemôže byť zmenený bez otvorenia alebo pozmenenia obalu).


6. Ako postupovať, ak ako prevádzkovateľ plánujem nahlasovať zásielky hromadným dátovým prenosom:

V prvom rade treba zámer nahlásiť e-mailom na zasielky@svps.sk. Prevádzkovateľ musí mať vytvorený funkčný účet a vytvorené „Miesta určenia“ zásielok. Prevádzkovateľovi bude zaslaný detailný postup spôsobu hromadného nahlasovania zásielok.

7. Ako postupovať ak prevádzkovateľovi nefunguje účet:

Ak takáto situácia nastane, prevádzkovateľ si obnoví heslo pomocou výberu „Obnoviť heslo“ na úvodnej obrazovke informačného systému „Zásielky“. Ak z nejakého dôvodu (napr. zablokovanie hesla a pod.) obnovenie hesla nefunguje, treba prostredníctvom e-mailu zaslať požiadavku na zasielky@svps.sk. V e-maily musí byť definovaná požiadavka a uvedené IČO a názov organizácie. Nové prihlasovacie údaje budú zaslané na registračný e-mail užívateľa.

Uvedené adresy neslúžia na nahlasovenie zásielok.
Dostupné počas pracovných dní v čase 07:30 – 15:00

Informácie k evidencii zásielok: zasielky@svps.sk