Logo Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Evidencia ambulantného predaja obcou a predajcom alebo

produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia , obilnín, mlynárskych výrobkov a vedľajších živočíšnych produktov

Prihlásiť sa do IS ZASIELKY

Vytvoriť účet | Obnoviť heslo

Vitajte na stránkach ŠVPS SR, určené na

Evidenciu ambulantného predaja obcou a predajcom.

V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmysle neskorších predpisov je obec povinná nahlásiť ambulantný predaj potravín.

Evidenciu produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia, obilnín, mlynárskych výrobkov a vedľajších živočíšnych produktov

V zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v zmysle neskorších predpisov sú sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a iní príjemcovia zásielok živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi povinní nahlásiť príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.

V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách (novela účinná od 1.1.2017) v zmysle neskorších predpisov je Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín alebo ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu Európskej únie, je povinný podať informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke týchto potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy najneskôr 24 hodín po jej prijatí.

Ochrana osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, IČO: 00156426 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: gdpr@svps.sk

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: výkon úradných kontrol potravín, výkon veterinárnych kontrol, spracovávanie výsledkov týchto kontrol a prevádzkovanie registrov podľa príslušných zákonov, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, vedenie správneho konania, vedenie súdneho konania, uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • • zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
  • • zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
  • • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno/názov a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa.

Tretie strany / prijímatelia, ktorým budú / môžu byť osobné údaje poskytnuté: Iné príslušné orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, exekútorské úrady alebo iné oprávnené subjekty na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvané počas trvania uvedeného účelu spracúvania, osobné údaje, ktoré sa po skončení trvania účelu spracúvania stanú nepotrebnými - osobné údaje v dátových súboroch budú vymazané z elektronických médií a dokumenty s osobnými údajmi v písomnej forme budú zlikvidované skartovaním s výnimkou tých údajov v elektronickej forme a písomných dokumentov, ktoré musia byť po skončení účelu spracúvania uchovávané u prevádzkovateľa na základe zákonov, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb; dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iný ako uvedený účel, spracúvať ich v rozsahu nad uvedený rozsah a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou uvedených subjektov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Európskej únie ani Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Okrem práva na informácie uvedené v článku 1 až 7 majú dotknuté osoby právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvali nezákonne...), namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.