Zásielky 3.0


Vytvoriť účet | Obnoviť heslo

Podpora

Odborné informácie k evidencii zásielok: info.zasielky@svps.sk

Technické informácie: zasielky@svps.sk

Pre IMPORT pomocou dátového súboru kontaktujte technickú podporu

Uvedené adresy neslúžia na nahlasovenie zásielok.

Užívateľská príručka

Príjemca
Obec
Ambulantý predaj
sda

Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov

Zásielky 3.0 slúžiace na nahlasovanie zásielok potravín do Slovenskej republiky sa dopĺňajú o číselník tretích krajín, aby bolo možné pri priamom dovoze potravín z tretích krajín do SR zadávať aktuálnu tretiu krajinu odkiaľ bola zásielka fyzicky priamo odoslaná do SR.

Doplnenie sa robí z dôvodu splnenia požiadaviek na vysledovateľnosť potravín v súlade s článkom 18 NARIADENIA (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.


V zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v zmysle neskorších predpisov sú sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a iní príjemcovia zásielok živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi povinní nahlásiť príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.

V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmysle neskorších predpisov je obec povinná nahlásiť ambulantný predaj potravín.

V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách (novela účinná od 1.1.2017) v zmysle neskorších predpisov je Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín alebo ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu Európskej únie, je povinný podať informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke týchto potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy najneskôr 24 hodín po jej prijatí.

Informácia o dovoze alebo informácia o dodávke podľa musí obsahovať údaje o

  • a) mieste určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
  • b) krajine pôvodu dovezenej alebo dodanej potraviny,
  • c) druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
  • d) množstve každého druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
  • e) druhu obalu alebo druhu baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená alebo dodaná potravina nachádza alebo je zabalená,
  • f) označení identifikujúcom dovezenú alebo dodanú potravinu.

Nahlasovacia povinnosť

Oznamovaciu povinnosť má ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (PPP), ktorý ako prvý v Slovenskej republike príjme, resp. dostane zásielku potravín (ktorá sa u tohto PPP fyzicky vyloží), ktoré sú mu dodané z iného členského štátu.

Ak je tovar dodaný z iného členského štátu do centrály/centrálneho skladu na Slovensku, tak táto centrála je príjemcom zásielky a nahlasuje príchod zásielky spolu s ďalšími informáciami, ktoré požaduje zákon. Tu je však potrebné upozorniť, že aj doklady o tovare musia byť vystavené tak, že je uvedená adresa príjemcu tovaru, u ktorého sa fyzicky vyloží, t.j. adresa ( a meno) tejto centrály.

Distribúcia potravín z centrály do filiálok už nie je dodanie tovaru z iného členského štátu, už to nie je obchod medzi členskými štátmi a preto tieto filiálky už nie sú príjemcami zásielok z iného členského štátu a nenahlasujú príchod zásielky.